محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

بارندگی 96 ساعت گذشته 4 روز گذشته ایستگاه های مازندران منتهی به 9 صبح امروز 19 دی \- 22 دی 1398

بارندگي 96 ساعت گذشته ( 4 روز گذشته ) ايستگاه هاي مازندران منتهي به 10 صبح امروز : ( 22 تیر - 25 تیر 1398 )
 
بارندگي 96 ساعت گذشته ايستگاه هاي مازندران منتهي به 10 صبح امروز : رامسر 77.5 م م نوشهر 54.7 م م بابلسر 12.71 م م گلوگاه 12.6 م م آمل 11 م م قراخیل قائمشهر 10.3 م م ساری 10.2 م م بندر امیرآباد 7.9 م م دشت ناز 6.81 م م کیاسر 6.1 م م آلاشت 4.7 م م پل سفید 0.8 م م سیاه بیشه 0.6 م م بلده 0 م م کجور 0 م م
شرح روز هاي موج :

 هواشناسی بابلسر فورکا
بارندگي 72 ساعت گذشته ( 3 روز گذشته ) ايستگاه هاي مازندران منتهي به 10 صبح امروز : ( 9 تیر - 11 تیر 1398 )
 
بارندگي 96 ساعت گذشته ايستگاه هاي مازندران منتهي به 10 صبح امروز : نوشهر 116.7 م م رامسر 115.5 م م گلوگاه 102.8 م م آمل 60.6 م م ساری 57.41 م م بندر امیرآباد 55.6 م م بابلسر 50.4 م م دشت ناز 40.3 م م قراخیل قائمشهر 40 م م پل سفید 32.1 م م کجور 16.71 م م آلاشت 7.6 م م کیاسر 5.6 م م سیاه بیشه 4.6 م م بلده 0 م م
شرح روز هاي موج :
هواشناسی بابلسر فورکا
بارندگي 48 ساعت گذشته ( 2 روز گذشته ) ايستگاه هاي مازندران منتهي به 9 صبح امروز : ( 21 مهر - 22 مهر 1398 )
 
بارندگي 48 ساعت گذشته ايستگاه هاي مازندران منتهي به 9 صبح امروز : رامسر 102.6 م م نوشهر 92.6 م م بابلسر 57.6 م م گلوگاه 56.2 م م دشت ناز 47.7 م م آمل 42.5 م م ساری 35.9 م م بندر امیرآباد 33 م م قراخیل قائمشهر 28.2 م م کجور 22.6 م م پل سفید 20.2 م م آلاشت 15.2 م م کیاسر 10.5 م م سیاه بیشه 10 م م بلده 4.7 م م
شرح روز هاي موج :

 هواشناسی بابلسر فورکا
بارندگي 72 ساعت گذشته ( 3 روز گذشته ) ايستگاه هاي مازندران منتهي به 10 صبح امروز : ( 11 فروردين - 13 فروردين 1398 )
 
بارندگي 72 ساعت گذشته ايستگاه هاي مازندران منتهي به 10 صبح امروز : بلده 64.2 م م رامسر 59.1 م م سیاه بیشه 59.1 م م نوشهر 56.1 م م آمل 23.7 م م کجور 20.7 م م آلاشت 17.6 م م قراخیل قائمشهر 15.3 م م گلوگاه 11.9 م م پل سفید 11.2 م م ساری 11.1 م م دشت ناز 9.4 م م بابلسر 8.3 م م کیاسر 7.2 م م بندر امیرآباد 1.1 م م
شرح روز هاي موج :

 هواشناسی بابلسر فورکا
بارندگي 72 ساعت گذشته ( 3 روز گذشته ) ايستگاه هاي مازندران منتهي به 10 صبح امروز : ( 5 فروردين - 7 فروردين 1398 )
 
بارندگي 72 ساعت گذشته ايستگاه هاي مازندران منتهي به 10 صبح امروز : کیاسر 50.1 م م نوشهر 41.1 م م رامسر 37.8 م م گلوگاه 35.3 م م سیاه بیشه 29.6 م م پل سفید 25.5 م م آلاشت 23 م م قراخیل قائمشهر 15.4 م م بلده 14.1 م م آمل 13.7 م م ساری 13.4 م م بندر امیرآباد 12.7 م م دشت ناز 11.3 م م بابلسر 9.8 م م کجور 8.4 م م برف : ـــ
شرح روز هاي موج :

 هواشناسی بابلسر فورکا
بارندگي 96 ساعت گذشته ( 4 روز گذشته ) ايستگاه هاي مازندران منتهي به 9 صبح امروز : ( 27 اسفند - 1 فروردين 1398 )
 
بارندگي 96 ساعت گذشته ايستگاه هاي مازندران منتهي به 9 صبح امروز : دشت ناز 152.4 م م گلوگاه 148.5 م م بندر امیرآباد 145.7 م م پل سفید 142.4 م م ساری 135.5 م م کیاسر 107.3 م م آلاشت 105.6 م م بابلسر 97.5 م م قراخیل قائمشهر 80.8 م م نوشهر 68.9 م م آمل 41 م م سیاه بیشه 37.6 م م رامسر 34.8 م م کجور 30.6 م م بلده 17.5 م م برف : آلاشت 90 س م ( در 72 ساعت ) کیاسر 84 س م ( در 72 ساعت ) سیاه بیشه 31 س م
بارندگي 144 ساعت گذشته ( 6 روز گذشته ) ايستگاه هاي مازندران منتهي به 10 صبح امروز : ( 30 فروردين - 4 ارديبهشت 1398 )
 
بارندگي 144 ساعت گذشته ايستگاه هاي مازندران منتهي به 10 صبح امروز : رامسر 125.3 م م ( در 120 ساعت گذشته ) بندر امیرآباد 88.3 م م ساری 86.3 م م قراخیل قائمشهر 81.4 م م دشت ناز 76.5 م م بابلسر 72.6 م م گلوگاه 65.3 م م نوشهر 56.9 م م آمل 49.2 م م کیاسر 43.4 م م پل سفید 42.3 م م آلاشت 30.3 م م سیاه بیشه 26.5 م م بلده 19.8 م م کجور 14.3 م م برف : کیاسر 25 س م سیاه بیشه 15 س م آلاشت 12 س م ب
بارندگي 48 ساعت گذشته ( 2 روز گذشته ) ايستگاه هاي مازندران منتهي به 9 صبح امروز : ( 6 اسفند - 7 اسفند 1397 )
 
بارندگي 48 ساعت گذشته ايستگاه هاي مازندران منتهي به 9 صبح امروز : پل سفید 9.3 م م کیاسر 7.4 م م نوشهر 5.1 م م آلاشت 3.7 م م رامسر 3.3 م م بابلسر 1.8 م م آمل 1.6 م م ( در 24 ساعت ) سیاه بیشه 1.4 م م قراخیل قائمشهر 1.2 م م گلوگاه 1.2 م م بلده 0.8 م م کجور 0.7 م م دشت ناز 0.2 م م بندر امیرآباد 0.11 م م ساری 0.11 م م برف : ـــ
 
شرح روز هاي موج :
هواشناسی بابلسر فورکا
تاریخ: یکشنبه 3 آذر 1398 ساعت: 21:17
 
بارندگي 240 ساعت گذشته ( 10 روز گذشته ) ايستگاه هاي مازندران منتهي به 9 صبح امروز : ( 24 آبان - 3 آذر 1398 )
 
بارندگي 240 ساعت گذشته ايستگاه هاي مازندران منتهي به 9 صبح امروز :نوشهر 246.4 م مآمل 210.21 م مرامسر 202.7 م مبابلسر 193.4 م مپل سفید 172.2 م مقراخیل قائمشهر 155.6 م مساری 135.31 م مآلاشت 133.8 م مکیاسر 1.6 م مدشت ناز 95.1 م مبندر امیرآباد 68.8 م مکجور 60.52 م مگلوگاه 53.7 م مبلده 30.3 م مسیاه بیشه 29.9 م مبرف :ـــ
شرح روز هاي موج :

تاریخ: یکشنبه 3
بارندگي 48 ساعت گذشته ( 2 روز گذشته ) ايستگاه هاي مازندران منتهي به 9 صبح امروز : ( 17 اسفند - اسفند 1397 )
 
بارندگي 48 ساعت گذشته ايستگاه هاي مازندران منتهي به 9 صبح امروز : پل سفید 30.5 م م ساری 27.3 م م کیاسر 22.2 م م نوشهر 21.5 م م رامسر 21.3 م م سیاه بیشه 19.2 م م آلاشت 12.4 م م دشت ناز 11.3 م م کجور 10.5 م م قراخیل قائمشهر 7.5 م م بلده 5.3 م م آمل 1.7 م م بابلسر 0.01 م م بندر امیرآباد 0 م م گلوگاه 0 م م برف : سیاه بیشه 20 س م آلاشت 13 س م بلده 7 س م کیاسر 5 س م کجور 4 س م
شرح روز هاي مو
بارندگي 48 ساعت گذشته ( 2 روز گذشته ) ايستگاه هاي مازندران منتهي به 9 صبح امروز : ( 12 آبان - 13 آبان 1398 )
 
بارندگي 48 ساعت گذشته ايستگاه هاي مازندران منتهي به 9 صبح امروز :گلوگاه 146.7 م مبابلسر 81.2 م منوشهر 80 م مساری 78.2 م مقراخیل قائمشهر 76.4 م مآمل 42.8 م مدشت ناز 35.9 م مبندر امیرآباد 25.4 م مرامسر 21.5 م مکیاسر 16.01 م مآلاشت 7.2 م مپل سفید 7.1 م مکجور 2.8 م مسیاه بیشه 1 م مبلده 0 م م
 
شرح روز هاي موج :
هواشناسی بابلسر فورکا
بارندگي 96 ساعت گذشته ( 4 روز گذشته ) ايستگاه هاي مازندران منتهي به 9 صبح امروز : ( 19 دي - 22 دي 1398 )
 
بارندگي 96 ساعت گذشته ايستگاه هاي مازندران منتهي به 9 صبح امروز :نوشهر 58.3 م مبابلسر 35.4 م مساری 28.7 م مرامسر 24.2 م مآمل 19.2 م مپل سفید 17 م مآلاشت 14 م مکجور 13.8 م مدشت ناز 11.5 م مسیاه بیشه 8.81 م مکیاسر 7.51 م مقراخیل قائمشهر 7.42 م مبلده 3.6 م مگلوگاه 1.1 م مبندر امیرآباد 0.8 م مبرف :سیاه بیشه 25 س مآلاشت 21 س مکجور 15 س مبلده 12 س مکیاسر 7 س م

شرح روز هاي موج :

هواشناسی باب
بارندگي 48 ساعت گذشته ( 2 روز گذشته ) ايستگاه هاي مازندران منتهي به 9 صبح امروز : ( 26 آذر - 27 آذر 1398 )
 
نوشهر 37.9 م مرامسر 35.2 م مآمل 22.1 م مقراخیل قائمشهر 20 م مپل سفید 17.2 م مبابلسر 17 م مآلاشت 14.1 م مساری 12.2 م مسیاه بیشه 11.4 م مدشت ناز 10.7 م مکیاسر 9.2 م مکجور 7.2 م مبندر امیرآباد 7.1 م مبلده 4.5 م مگلوگاه 3.2 م مبرف :آلاشت 13 س مسیاه بیشه 11 س مبلده 8.7 س مکجور 3 س م

شرح روز هاي موج :

هواشناسی بابلسر فورکا
.
‏اونی که واسه اولین بار گفت "گذشته ها گذشته" رو باید میگرفتن در ملاء عام اعدام میکردن تا بفهمه نباید حرف مفت زیاد بزنه، واقعیت اینه که گذشته ها هیچوقت نمیگذرن، گذشته ها انقدر باهات میمونن تا ذره ذره وجود و روح و روانتو دق بدن
این هوا با دل من هم درد است با هم تشابه دارند. هوای اصفهان بد جور ابریه نه بارونیه نه برفیه هوای دل منم حال خودشو نمیدونهنه بارونیه نه برفی و نه حتی آفتابی! دلتنگم سختدلتنگ دوستان با مرامم که تنهام نمیزاشتن دلتنگ اطرافیانم دور و نزديک دلتنگ حال خوب مردم شهرمدلتنگ غیرت و ادبشون دلتنگ بچگی هايمدلتنگ گذشته ها چیست که میگویند گذشته ها گذشته گذشته ها گذشت برای تو و من هنوز غرقم در گذشته هايم نجاتم نده بزار بمیرم در این دریایی که بی نهايت
بارش در سال جاری و همچنین سال زراعی جاری از توزیع زمانی و مکانی مناسبی برخوردار نبوده است.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران، در سال‌هاي اخیر به‌دلیل تغییرات اقلیمی شاهد تغییر در نوع و میزان بارش‌ها بوديم به‌طوری‌که بارشی که باید در روزهاي متوالی ببارد در یک یا چند شبانه‌روز و در برخی موارد به‌صورت سیل‌آسا خلاصه شده و نه تنها جبران کم‌بارشی را نمی‌کند بلکه بیشتر به زیرساخت‌ها خسارت وارد می‌کند.

پُربارش‌ترین نقطه کشور نیز
پدربزرگ همیشه می‌گفت: اگه می‌خوای غصه نخوری، به عقب برنگرد. چیزی که توی گذشته جا گذاشتی، به درد فردات نمی‌خوره. می‌گفت هرکدوم از ماها، گذشته‌ی کسی هستیم که سال‌ها قبل فراموشمون کرده.»اگه پدربزرگ زنده بود، دلم می‌خواست بهش بگم که من هنوزم می‌رم به گذشته، هنوز با گذشته قدم می‌زنم، هنوز با گذشته می‌خندم، هنوز با گذشته گریه می‌کنم.به پدربزرگ می‌گفتم دلم می‌خواد به گذشته بگم که فراموشش نکردم.همیشه یه نفر هست که بتونه خودش رو انقدر بهت
لئاندرو پادوانی مدافع سابق برزیلی تیم فوتبال استقلال امروز در یک پست اینستاگرامی به انتقاد از مديران باشگاه استقلال پرداخت.پادوانی با انتشار تصویری از روز مصدومیتش در ديدار مقابل فولاد در فصل گذشته نوشت:امروز برای من یادآور یک اتفاق مهم در سال گذشته است که لحظه هاي خوب و بد بسیاری داشته اما من هرگز ایمانم را از دست نداده ام.
سلام امروز پنج شنبه 97/11/25افتخار به گذشته1معرفی ایرانمعرفی مفاخر و ابنیه و میراث ایران و ایرانی3نوشتن خلاق در باره ایران (فرهنگی4معرفی فردوسی در راستای افتخار به گذشته ایران و مفاخر اننمایش فیلم رستم و سهرابمعرفی شاهنامهخوانش اشعار شاهنامه   
دانلود فیلم مایا ببر مازندران, فیلم مایا ببر مازندران HD, دانلود رایگان فیلم سینمایی مایا ببر مازندران 720p, دانلود مستقیم فیلم مایا ببر مازندران 1080pنارون دانلود بانک لینک هاي دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
گذشته همسرتان را به کلی فراموش کنید تا آرام شوید 
فکر به دوران گذشته همسر میتواند بسیار آزاردهنده باشد به گونه ای که رابطه رابه خطر اندازد و باعث جدایی شود. این فقط شما نیستید که چنین احساساتی دارید. تقریبا بیشتر آدم‌ها نسبت به گذشته کسیکه با او دریک رابطه عاطفی و فعال قراردارند حساس هستند و این برایشان مسأله‌ای نگران‌کننده و استرس زا است.
 
آیا به گذشته همسرتان و روابطش خیلی فکر می کنید؟ آیا این مسأله که در گذشته شریک زندگیت
گذشته:)کلمه ایی که باهاش در حال زندگی می کنی و ایندت رو میسازی 1001.1002.1002.1003الان شدن جز گذشته گذشته همین چند ثانیه قبلهمهم ایندس فقط که اون رو زیبا تر از گذشتت بسازی حالا گذشتت هر چه که باشهمهم نیس الان رو دریاب و ایندت خودش درست میشه.
 تحلیل ارديبهشت 98 در مازندران - ارديبهشت 98 در مازندران گرم و پربارش رقم خورد .
 
بارندگي ماه فروردين 1398 ايستگاه هاي مازندران :بندر امیرآباد 72.8 م مساری 51.1 م مقراخیل قائمشهر 50.2 م مدشت ناز 44.2 م مپل سفید 40.9 م مبابلسر 40.8 م مبلده 35 م مسیاه بیشه 34.7 م مرامسر 34.5 م منوشهر 33.5 م مکیاسر 33.3 م مآلاشت 29.6 م مگلوگاه 25.4 م مکجور 23.8 م مآمل 17.3 م ممیانگین دما ماه ارديبهشت 1398 ايستگاه هاي مازندران ( بر حسب درجه سانتیگراد ) :ساری 20.6آمل 20.1بابلسر 19.9قراخیل قائمشهر 19.8د
 تحلیل بهار 98 در مازندران - بهار 98 در مازندران گرم و پربارش رقم خورد .
 
بارندگي فصل بهار 1398 ايستگاه هاي مازندران :رامسر 249.6 م مسیاه بیشه 168.7 م منوشهر 167 م مبلده 154 م مآلاشت 146.8 م مقراخیل قائمشهر 136.7 م مکیاسر 131.6 م مساری 130.3 م مگلوگاه 125 م مپل سفید 124.3 م مبابلسر 115.4 م مبندر امیرآباد 108.3 م مدشت ناز 106.6 م مآمل 98.3 م مکجور 69.9 م ممیانگین دما فصل بهار 1398 ايستگاه هاي مازندران ( بر حسب درجه سانتیگراد ) :ساری 20.6آمل 20.1بابلسر 20دشت ناز 19.9قراخیل قائمشهر 19.8گلو
 تحلیل خرداد 98 در مازندران - خرداد 98 در مازندران گرم و کم بارش رقم خورد .
 
بارندگي ماه خرداد 1398 ايستگاه هاي مازندران :آلاشت 30.3 م مکیاسر .8 م مبلده 11.5 م مپل سفید 10.8 م مسیاه بیشه 9.4 م مکجور 5.1 م مبابلسر 5 م مرامسر 5 م مقراخیل قائمشهر 3.9 م مگلوگاه 1.4 م مآمل 1.3 م مساری 1 م مدشت ناز 0.6 م منوشهر 0.4 م مبندر امیرآباد 0.01 م ممیانگین دما ماه خرداد 1398 ايستگاه هاي مازندران ( بر حسب درجه سانتیگراد ) :ساری 26.5دشت ناز 25.9بابلسر 25.8بندر امیرآباد 25.8گلوگاه 25.8آمل 25.6قر
اکران مردمی «سرخ پوست» شب گذشته
اکران مردمی «سرخ پوست» شب گذشته با حضور نوید محمدزاده ، پری ناز ایزديار، نیما جاویدي و مجید مطلبی در پرديس باغ کتاب برگزار شد
نوید محمدزاده

پری ناز ایزديار

اکران مردمی «سرخ پوست» شب گذشته
پرتال جامع تفریحی و سرگرمی میکده
 تحلیل فروردين 98 در مازندران - فروردين 98 در مازندران سرد و پربارش رقم خورد .
 
بارندگي ماه فروردين 1398 ايستگاه هاي مازندران : رامسر 209.7 م م نوشهر 133.1 م م سیاه بیشه 124.6 م م بلده 107.5 م م گلوگاه 98.2 م م آلاشت 86.9 م م قراخیل قائمشهر 82.6 م م آمل 79.7 م م کیاسر 79.5 م م ساری 78.2 م م پل سفید 72.6 م م بابلسر 69.6 م م دشت ناز 61.8 م م کجور 41 م م بندر امیرآباد 35.5 م م
 
میانگین دما ماه فروردين 1398 ايستگاه هاي مازندران ( بر حسب درجه سانتیگراد ) : ساری 14.7 آمل 14.6 بابلسر 14.2 دش
به گزارش دنیای بورس ، صف فروش بانک دي پس از ریزش‌هاي متوالی طی چند هفته معاملاتی متوالی امروز جمع شد. دي روز گذشته پس از توقف به منظور ارائه اطلاعات بازگشایی شد و ریزش ده درصدي را تجربه کرد. امروز نیز این سهم معاملات را با صف فروش آغاز کرد اما طی نیم ساعت اخیر شاهد جمع شدن صف فروش این سهم هستیم. با ایاخبار بورس جهان
چند ساعت بیشتر تا شروع کنفرانس WWDC 2019 باقی نمانده است. کنفرانس WWDC سال گذشته از معدود مراسم‌هايی بود که اپل از هیچ محصول سخت‌افزاری پرده‌برداری نکرد. باید یادآوری کنیم که طی چند ماه گذشته، این شرکت بیشتر گجت‌هاي خود را بی‌سروصدا معرفی کرده است و این نشان می‌دهد که اپل بیش‌ازپیش می‌خواهد به عنوان یک کمپانی سرویس‌محور شناخته شود. همین رویکرد هفته گذشته برای نسل جديد مک‌بوک هم تکرار شد.پایگاه خبری تحلیلی تریبون24 | Tribune24.ir
به گزارش روزنامه دتیای اقتصاد امروز 15 اسفند 97 قیمت طلای عیار کاهش یافت.امروز طلای عیار به قیمت 416940 تومان و با با 700 تومان کاهش نسبت به روز گذشته فروخته شد و طلای 24 عیار با 920 تومان کاهش نسبت به روز گذشته 555920 تومان قیمت گزاری شد همچنین سکه بهار آزادي با قیمت 4446000 تومان و با افزایش قیمت 100 هزار تومانی نسبت به روز گذشته در بازار معامله شد قیمت نیم سکه امروزدر بازار 2599000 تومان اعلام شد که نسبت به روز قبل افزایش 50 هزار تومانی داشت. دلار آمریکا امرو
با رسیدن به روز هاي پایانی سال میلادي به موضوع " نگاهی به عملکرد مایکروسافت در 10 سال گذشته" پرداخته ایم و اتفاقات جالبی را که در دهه گذشته برای مایکروسافت رقم خورده است را برای شما جمع آوری کرديم، امیدوارم از این مقاله لذت کافی ببرید.خدمات طراحی نیسا
کاش میشد آدم برای چند وقت بمیردوبعد زنده شودمثلا سه سال ديگر بیدار شود و برود سر زندگیششاید آن موقع خودش را پیدا کندگاهی اوقات آدمها جا میمانن روح آدم میماند و جسمش روانه آینده میشودمیشود مثل مرده ها که از احساسات دنیا هیچ را حس نمیکند بی حس باقی میماند
گذشته ها گذشته است اما آدم ها گاهی نمیتوانند از گذشته بگذرنداین یک واقعیت تلخ است!
بازار گرم اسفندماهدر هفته گذشته شاهد کاهش شاخص کل بوديم به گونه ای که این نماگر مهم از ۱۶۴ هزار و ۳۷۰ واحد تا آخرین روز معاملاتی هفته به عدد ۱۶۲ هزار و ۸۲۷ واحد رسید و با ۱ هزار و ۵۴۳ واحدي در طول هفته به کار خود پایان داد. در هفته گذشته ۱۹ صنعت بازدهی مثبتی در بر داشتند که از بین آنها سه صنعت زراعت، استخراج نفت و گاز و کاشی و سرامیک بیشترین بازدهی را برای سهامداران خود به ارمغان آورده اند.
همراهی ،زیستن ،ماندن و همسفر بودن با خاطرات گذشته یک اشتباه محض است وعدول از قانون الهی است.فکر کردن به گذشتهمثل دویدن به دنبالباد است.گذشته را رها کنیمو آینده را بسازیم. گذشته وآینده ان زمان هستند و انسان باید در مورد گذشته خود طلب آمرزش نموده و آن رافراموش کند،چرا که تفکر و ماندن درگذشته زندگی را به بن بست می کشاند.آدمی باید آینده  را به فال نیک بگیرد و باور داشته باشدکه آینده سرشار و مملو از شادي وبرکت است وضروری است  باید همه فکرو
اقتصادنیوز: امروز سه‌شنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ بازار طلا و ارز تهران با صعود قیمت ها در معاملات اولیه مواجه شد اما بعدازظهر بازار روی مدار نزولی شیبدار حرکت کرد و نرخ‌ها از روز گذشته پایین‌تر آمدند. 
امروز دلار در بازار آزاد تا ۱۴۲۰۰ تومان افزایش یافت و بعدازظهر با سقوط ۶۰۰ تومانی تا محدوده ۱۳۵۰۰ تومانی کاهش یافت. از سوی ديگر در بازار طلا، سکه طرح جديد تا رقم ۴ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان افزایش یافت اما تا عصر به رقم ۴ میلیون و ۶۳۵ هزار توما
حوادث رکنا: طبق اعلام رسانه ها و مراجع قضایی طی هفتاد و دو ساعت گذشته ۵ نفر در استان بخاطر مسائل قبیله ای و نامعلوم به قتل رسیده اند؛ استاد دانشگاه زابل، کارمند آموزش و پرورش جالق ،دو جوان و نوجوان در چابهار و یک جوان در نیکشهر به قتل رسیده اند.عکس مدل لباس و بازیگران و مشاهیر
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی