محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

غزل شمارهٔ 8

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳ … گه که برتارک خور است در تصوف ، رسم جستن، خنده کردن بر خود است در تیمم مسح کردن خاک کردن برسر است رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۹۵ … درگه او یابی مگذرد به در کس زیرا که حرامست تیمم به لب … خاقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۲ من تیمم به سر خاک نجس کی کنم؟ کآب خدای است مرا خاقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۵۱ آب کرم نماند و به وقت نماز عید اینک مرا به خاک در تو تیمم است خاقانی » دیوان
سوره مطففین آیه 25 صفحه 588 جزء 30 یُسْقَوْنَ مِنْ رَحِیقٍ مَخْتُومٍ به آنان از باده ای ناب و مُهرشده می نوشانند حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۲ .شکایت تا می خوریم حالی صافیست جام خاطر در دور آصف عهد قم فاسقنی رحیقا اصفی من الال الملک قد تباهی من جده و جده یا رب که جاودان باد این قدر و این … --------------------------------------------- حافظ مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۹ .کن و پر از گل سرخ این صحن رخ مزعفری را اسپید
---------------------------------- امیر معزی » قصاید » شمارهٔ ۵۴ . زکنگرست او را که جعفری سِیَر و کنگری مقامات است از آن‌ گرفت سماوات زیر پر جعفر که همت پسرش برتر از سماوات است به جود جعفر برمک مثل زنند و مرا مثل . ---------------------------------- حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۹۱ . ای هیهات هیهات ندانم تا کی ای آسیمه سر باز برون آیی ز دورانِ سماوات مجاریِ دماغ ار عقل داری بپرداز از محالات و خیالات وگر در بندِ خویشی چاره یی .
قاآنی قاآنی » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۹۷ … و قند عجین بوسه‌یی ده ‌که از دهان به ‌گلو عذب و آسان رود چو ماء معین بوسه‌یی ده‌ که شهد ازو بچکد کام را چون شکر کند شیرین به شکرخنده‌ گفت … -------------------------------------------------------------------- قاآنی قاآنی » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۹۸ - در ستایش محمدشاه غازی طاب الله ثراه فرماید … چین در طینتم هنوز حکیمان به حیرتند کز جان‌و دل سرشته بود یا ز ماء و طین یاد آیدت شبی‌ که‌ گرفتی مرا ببر گشتی به خرمن‌گلم
عرفی شیرازی » غزلها » غزل شمارهٔ ۵۵ چشم موسی آتش است هم سمندر باش و هم ماهی که در جیحون عشق روی دریا سلسبیل و قعر دریا آتش است دوست را محکوم کس دیدن بود جانسوزتر ور نه در جان زلیخا، شرم و ------------------------------------ عرفی عرفی شیرازی » غزلها » غزل شمارهٔ ۲۱۹ ملک عشق کان را، بر شب بنا نهادند آغاز روز نبود، انجام شب نباشد گو سلسبیل و رضوان، می باش و می دهنده در مجلس شرابی، کان نوش لب نباشد روزی به قتل عرفی، گر
کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۵۶۹ . بر تست خود حور و فرشته نیست منظور لبهای تو کرد بر دلم سرد اندیشه سلسبیل و کافور چشم تو به خون ماست تشته باشد همه وقت تشنه مخمور بر غمزه منه گناه . --------------------------------------- کمال خجندی کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۶۶۶ . دست تو سنگ نیست ما را در میان مال پدر با منت جان برادر چیست جنگ سلسبیل ما و حور اینک بنقد ساقی گلبو شراب لاله رنگ ساقیا می ده که شاهد رخ نمود موسم گل
فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۶ در سرم از تو جوش دیگر در کشور جان خروش دیگر در چشمهٔ سلسبیل نوشی است و اندر دهن تو نوش دیگر هر عاشق را غمی و جوشی است عشاق تر است جوش ------------------------------------ فیض کاشانی فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۱ لب جانت برقصد در بدن زین آب تلخ ناگوار گر بگذری روزی سه چار از سلسبیل خوشگوار جان گرددت هر ذره تن احزای تن چون‌جان شود جان‌تاچه سرمستان
قاآنی » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۶ - درستایش شاهزاده رضوان و ساده فریدون میرزا طاب ثراه گوید .داغدار رخسارش یهودوار یکی جزیه‌بخش دندانش روایتی بود از لب رحیق مختومش حکایتی بود از رخ شقیق نعمانش دو زلف از بر چهرش به حلقه چوگان‌وار مرا … --------------------------------------------- قاآنی » مسمطات » شمارهٔ ۵ - و لهُ ایضاً فی مدحه .سادهٔ رفیق بط باده ٔ رحیق مرا به ز صد حشم مرا به ز صد فریق نخواهم غذای روح به جز بادهٔ رقیق نجویم انیس …
امیر معزی » قصاید » شمارهٔ ۳۵۴ . تن و جان را از آن شربت‌ که نوشیدست خضر از چشمه ی حیوان رحیق و سلسبیل از جنت‌الفردوس پنداری همی بر دست حورالعین فرستد پیش تو رضوان الا تا باد . --------------------------------------- امیر معزی امیر معزی » قصاید » شمارهٔ ۳۵۸ . خبر دهند گفتا که کرد مجلس او آن خبر عیان گفتم که باد برکف او هست سلسبیل گفتا که سلسبیل عجب نیست در جنان گفتم که جای جود و سخا دست و طبع اوست گفتا که جای
محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۴ در ترقی کار تو بس که هست ذات تو را بهر سر مو صد نشان ز شان بر صاف سلسبیل کشان طعنه میزنند از دردجرعه کرمت چاشنی چشان عدلت ز عدل کسری و کی می‌برد سبق به ------------------------------------ محتشم کاشانی محتشم کاشانی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۴۶ - وله فی مدیح سلطان خلیل ولد شمخال سلطان گر کور مادرزاد را گردد دلیل اهل خلد از اهل دوزخ آب خواهند ار کند سلسبیل لطف
منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۹ - در وصف بهار و مدح خواجه علی‌بن محمد . آب مصندل پیش در آن بار خدای همه احرار گویی که همه جوی، گلابست و رحیقست جویست به دیدار و خلیجست به کردار زین پیش گلاب و عرق و بادهٔ احمر در شیشهٔ عطار بد … --------------------------------------------- منوچهری منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۰ - در مدح سلطان مسعود غزنوی . شهریار عالم یک چند صید کردی یک چند گاه باید اکنون که می گساری
سنایی سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۲ … بباید ترجمان تا زنده گرداند به دم چون دیده کوته‌بین بود هر نقش حورالعین بود چون حاصل عشق این بود خواهی شفا خواهی الم یک جرعه زان می نوش کن سری ز حرفی … -------------------------------------------------------- سنایی سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۷ … را بدهم به خدمت تو من خدمت رایگان نخواهم رضوان و بهشت و حور و عین را بی روی تو جاودان نخواهم بر من تو نشان خویش کردی حقا که جز این نشان نخواهم
عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۷ . بار دگر، گر هست باقی و ان لم یبق فی‌الدن الحمیا تدارک بالرحیق من الحداقی مرا باده مده، بوی خودم ده که از بوی تو سرمستیم، ساقی اما تسقی کئوس … --------------------------------------------- عراقی محتشم کاشانی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳۱ - در ستایش جلال‌الدین محمد اکبر پادشاه فرماید . توران بر او بار است محنتهای زور آور اگر می‌داشت تا غایت شفیعی کز رحیق او کند پر ساقیان بزم
مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۱۲ .فریق شما و هر چه مراد شماست از بد و نیک من و منازل ساقی و جام‌های رحیق بیار باده لعلی که در معادن روح درافکند شررش صد هزار جوش و حریق روا بود چو تو … --------------------------------------------- مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۲۴ .هزار فرهنگ بی‌صورت با هزار صورت صورت ده ترک و رومی و زنگ درده ز رحیق خویش یک جام یا از رز خویش یک کفی بنگ بگشا سر خنب را دگربار تا سر بنهد هزار سرهنگ تا
بقعه درویش علمبازی مربوط به سدهٔ نهم ه ق دربابل پشت آرامگاه معتمدی، در محله بازگیر کلا واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۳۲۸ به ثبت رسیده است بقعه علم دروش در فاصله ی یک کیلومتری ضلع شمال غربی آرامگاه معتمدی در محله ی بازگیرکلا قرار گرفته که قدمت آن به سال ۸۸۳ هـ . ق بر می گردد و در فهرست آثار ملی با شماره ی ۳۳۲۸ به ثبت رسیده است. بنا به تصریح نوشته ی کتیبه این بقعه که یک تکیه و مسجد کوچک متعلق به عصر قاجاریه به آن متصل می ب
امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۵۲ روح وامق و مجنون وویس را کایشان درون پرده این راز محرمند ای سلسبیل راحت و ای چشمه حیات بر تشنگان سوخته لطفی که در همند ! زاغان نمی زنند به کویت که می ------------------------------------ امیرخسرو دهلوی امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۰۱ چنین بخیل نبود به تشنگان صداع خمار برگویید که دوش باده ما کم ز سلسبیل نبود حدیث لذت خرما ز ما مپرس که هیچ بغیر خار نصیبم از
حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۷۴۷ .من کوثرست و راحِ رحیق گنجِ من کُنجِ خانۀ تحقیق نفسم روح خاصه روحِ مسیح خاطرم بحر خاصه بحرِ عمیق سخنم … --------------------------------------------- حکیم نزاری حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۷۴۸ .تعویق ز راح دست مکش روح را صفایی ده صفایِ روح نباشد مگر به راحِ رحیق سِیه کنند سفید اهلِ روزگار و مرا دقیقه ایست ز من بشنو ای رفیقِ شفیق خضاب کاریِ من … --------------------------------------------- حکیم نزاری
نکتورن در می بمل ماژور، اپوس ۹، شمارهٔ ۲ (۱۸۳۱ - ۱۸۳۰):
شوپن، نکتورن محبوب می بمل ماژور، اپوس ۹، شمارهٔ ۲ را در سن بیست سالگی آفرید. نکتورن (nocturne) یا قطع.ساعته دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
سعدی » رسائل نثر » شمارهٔ ۲ - رسالهٔ نصیحة الملوک ۱-۷۵ … در جایگاهی خوش و خرّم، پرسیدندش که این مقام به چه یافتی؟ گفت بر مجرمان شفقت نبردم و بی‌گناهان نیازردم. ۳۰. هرچه در مصالح مملکت در خاطرش آید به عمل در … متن کامل شعر را ببینید .
سوال  : کاربرگهٔ شمارهٔ 10 نمودار علت و معلول را در کلاس انجام دهید
پاسخ :
الف- علتهای مربوط به مبدأ(مغولستان و مغولان:) افزایش جمعیت قبایل مغول؛ قدرتمندی قبایل متحد پس از اتحاد؛روحیة جنگجویی و خشونت مغولان؛ داشتن رهبری مصمم و با ارادة آهنین مانند چنگیز خان؛ انگیزة نیرومند مغولان برایفتح سرزمینهای دیگر پس از موفقیت در فتح چینب – علت های مربوط به مقصد (ایران و خوارزمشاهیان:) ضعف حکومت خوارزمشاهیان و تسلط نداشتن بر فرمانروایانمحلی
منوچهری منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۴ - در صنعت جمع و تقسیم» و مدح فرماید … زیر سایهٔ طوبی یکی چون چتر زنگاری،دوم چون سبز عماری سیم چون قامت حوری ، چهارم نامهٔ مانی گل سرخ و پر تیهو، گل زرد و پر نارو به شعر و عشق این هردو، کنند این … -------------------------------------------------------- منوچهری منوچهری » دیوان اشعار » مسمطات » در وصف صبوحی … و مرهم بود هر که صبوحی کند با دل خرم بود با دو لب مشکبوی، با دو رخ حور عین ای پسر میگسار،
قدسی مشهدی » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۲۰ - تعریف باغ آصف‌آباد . این آب تا از نان شوی سیر نباشد هیچ‌کس بی‌بهره زین آب بیا گو سلسبیل و فیض دریاب بود برّندگی سر خیل فوجش بر این برهان قاطع تیغ . --------------------------------------- قدسی مشهدی قدسی مشهدی » ساقی‌نامه » بخش ۱۲ . تکلیف ناپاک و اخراج پاک ز هر جانبش حوض صافی سرشت دهد یاد از سلسبیل بهشت بر اطراف حوضش ز بس انبساط به آب طرب، غسل کرده نشاط ز آبش بتانند آشفته .
-------------------------------------------------------------------- سعدی سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۷۹ … آن ماه منور که چنین می‌گذرد تشنه جان می‌دهد و ماء معین می‌گذرد سرو اگر نیز تحول کند از جای به جای نتوان گفت که زیباتر از این … -------------------------------------------------------------------- سعدی سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲ - در ستایش علاء الدین عطاملک جوینی صاحب دیوان … برین را گر اشتیاق نویسم به وصف راست نیاید چنان مرید محبم
گورستان دهویهبه زبان‌های دیگر مطالعه کنید پی‌گیری این صفحهویرایشقبرستان دهویه مربوط به سده‌های متاخر دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان استهبان، بخش رونیز، دهستان رونیز، ۱۰۰ متر بعد از روستای دهویه، بطرف رونیز سفلی واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۳۳۸۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.[۱]گورستان دهویهنامگورستان دهویهکشور ایراناستاناستان فارسشهرستانشهرستان استهباناطلاعات اثرک
‌‌در این باغچه که خارج از تصور و خیال آدمیزاد است، تنها چیزی که وجود دارد کشتار بی‌دلیل، اعدام‌های ساده، حتی ساده تر از درآمدن آفتاب و یا ریزش برگ در خزان است. بسیار خوب در چنین جهنم درّه‌ای آیا می‌شود حتی ساعتی خوابید و تازه اگر خوابیدی مگر کابوس‌های رنگین می‌تواند امانت بدهد که حتی نفسی، حتی به ناراحتی بکشی؟» . سپتامبر ۱۹۸۱/ نامه از غلامحسین ساعدی به آرشاک توماسیان، چشم‌انداز شمارهٔ ۲۳/ تابستان ۱۳۸۴
مدرسه توسط عباسقلی‌خان بیگلربیگی در سال ۱۰۷۷ق به دستور شاه سلیمان صفوی ساخته شده و نام سازنده در کتیبه سردر ورودی مدرسه ذکر شده است. بناهای تاریخی وقف شده ایران از دوران های صفویه تا سده اخیر دربررسی معماری ایران هنوز جایگاه خود را نیافته اند با این حال این بناها گاه چنان با ظرافت و مهارت بنا شده اند که نمی توان از معرفی شان باز ماند.مدرسه عباس قلی یکی از این شاهکارهای معماری ایران است که دراین گفتار می آید.
---------------------------------- سنایی » حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه » الباب الاوّل: در توحید باری تعالی » فی کرمه و فضله . این هست بیش از این‌مان ده گرچه بر نطع نفس شهماتیم تشنهٔ وادی سماواتیم کسی از بد همی نداند به آنچه دانی که آن بهست آن ده ای مراد امل نگاران تو وی . ---------------------------------- ملک‌الشعرای بهار » قصاید » شمارهٔ ۲۴۲ - صدر اصفهان . نبودی بیان شیوایش خرد لنگ را بیان نبدی گر نبودی بلند منبر او زی سماوات نردبان نبدی ور نبودی
------------------------------------ خاقانی خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲۰۳ - این قصیدهٔ را تحفة الحرمین و تفاحة الثقلین خوانند در کعبهٔ معظمه انشاد کرده و پیش حظیرهٔ مقدس پیغمبر اکرم به عرض و اتمام آورده است دندان مزد خاص و عام یکسان آمده هم خلال از طوبی و هم آب‌دست از سلسبیل بلکه دست آب همه تسکین رضوان آمده آسمان آورده زرین آب‌دستان ز افتاب پشت خم پیش ------------------------------------ خاقانی اوحدی » جام جم » در غزل
رشیدالدین وطواط رشیدالدین وطواط » قصاید » شمارهٔ ۱۲۷ - نیز در مدح اتسز .ترا همه جام فنا دهد بر ریق ناصحت را سراب همچو شراب حاسدت را رحیق همچو حریق همه اوصاف تو بمدح سزا همه اخلاق تو بمجمد خلیق میل محتاج را بحضرت تو … --------------------------------------------- رشیدالدین وطواط رشیدالدین میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۱۲- سورة یوسف- مکیة » ۱۰ - النوبة الثالثة .عزّ و جلّ قال: و عزّتی و جلالی لا یبکی عبد من خشیتی الّا سقیته من رحیق
???????? @MolaviPoet غزل شمارهٔ ۲۳۸۸، دیوان شمس تبریزی ۱ _این جا کسی است پنهان دامان من گرفته خود را سپس کشیده پیشان من گرفته ۲_این جا کسی است پنهان چون جان و خوشتر از جان باغی به من نموده ایوان من گرفته ۳_این جا کسی است پنهان همچون خیال در دل اما فروغ رویش ارکان من گرفته ۴_این جا کسی است پنهان مانند قند در نی شیرین شکرفروشی دکان من گرفته ۵_جادو و چشم بندی چشم کسش نبیند سوداگری است موزون میزان من گرفته ۶_چون گلشکر من و او در همدگر سرشته من خوی او گرفته او آ
منوچهری منوچهری » دیوان اشعار » مسمطات » در وصف صبوحی … کن و ترشروی پیش من آور نبید در قدح مشکبوی تازه چو آب گلاب، پاک چو ماء معین در همه وقتی صبوح خوش بودی ابتدی بهتر و خوشتر بود وقت گل بسدی خاسته از مرغزار … -------------------------------------------------------------------- منوچهری فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۲ - در مدح امیرابو محمد بن محمود غزنوی … گفتن خجل گشتم ز بس حلم ترا کوه وزمین گفتن فرو ماندم ز بس جود ترا ماء معین گفتن حدیث
این مسجد به دستور جمیله خانم دختر حسین قلی خان نظام‌العداله (ذوالفقاری) که یکی از ن با نفوذ و قدرتمند دوران قاجار شناخته می شد، ساخته شده است. ساخت مسجد خانم در زنجان به دست استاد اسماعیل سپرده شد و در سال 1323 به اتمام رسید. معماری مسجد خانم زنجان بسیار زیبا و چشم نواز است و هنر دستان استاد اسماعیل را به رخ می کشد.
سالمرگ کارل ریشتر (به آلمانی : Karl Richter) ( زادهٔ ۱۵ اکتبر ۱۹۲۶ - درگذشتهٔ ۱۵ فوریهٔ ۱۹۸۱) موسیقی‌دان، نوازندهٔ ارگان، نوازندهٔ هارپسیکورد و رهبر ارکستر اهل آلمان بود . قطعهٔ کنسرتوی براندنبورگ، در فا ماژور، شمارهٔ ۲، موومان اول»، که توسط گروه ارکستر با رهبری او نواخته شده‌است، اولین آهنگی است که در دیسک طلایی کاوشگرهای وویجر ۱ و وویجر ۲ ضبط شده‌است . او در سال ۱۹۸۱ در شهر مونیخ، بر اثر حمله قلبی درگذشت .
امامزاده اسحق هرند مربوط به دوره صفوی است و در هرند، داخل شهر واقع شده و این اثر در تاریخ 9 آبان 1351 با شمارهٔ ثبت 930 به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت.تیک تاک کلیپ بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
امامزاده او،در ۴۰ کیلومتری شهر فامنین و بر بلندای تپه‌ای در جنوب شرق روستای او، معروف به امام زاده عین و غین یکی از جاذبه های مذهبی وگردشگری محسوب می شوند.این بنای مذهبی مربوط به دوره سلجوقیان بوده و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۷۶ با شمارهٔ ثبت ۱۸۶۷ بعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.امامزاده عین با پلانی مربع و با ابعاد ۱۰ در ۱۰ متر از آجر ساخته شده و درب ورودی امامزاده در سمت شمال بنا قرار دارد که با تزئینات آجرکاری زیبا در
ترک آباد اردکان علی رغم بافت تاریخی غنی وجاذبه های فراوان،کمترمورد توجه گردشگران قرارگرفته است و عمده دلیل نیز بی توجهی رسانه ها در معرفی این روستای منحصربفرد می باشد.روستایی که بسیاری از بناهای آن مربوط به ۷۴۷ ه. ق. به بعد است و در شهرستان اردکان، بخش مرکزی، روستای ترک آباد واقع شده و بافت تاریخی آن تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۱۰۸۴۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است روستا در ۵ کیلومتری غرب اردکان در مسیر راه اردکان- نائین
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی