محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

فروش پروژه تشخیص آریتمی قلبی از سیگنال ECG با یادگیری عمیق با MATLAB

کد پروژه: 3108 عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص آريتمي قلبي از سيگنال ECG با يادگيري عميق با MATLAB قالب بندی: m دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 40.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه تشخيص آريتمي قلبي از سيگنال ECG با يادگيري عميق با MATLAB عکس خروجی برنامه عکس 1 عکس 2 عکس 3 عکس 4 برای خرید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.
کد پروژه: 3020 عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص و ردیابی عابرین پیاده با شبکه عصبی عميق PSPNet با MATLAB قالب بندی: m - داکیومنت کامل دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 135.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه تشخيص و ردیابی عابرین پیاده با شبکه عصبی عميق PSPNet با MATLAB قابل ذکر است که این تحقیق از مجموعه داده های CASIA استفاده می کند. عكس خروجی برنامه عکس 1 برای خرید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس
کد پروژه: 3002 عنوان پروژه: فروش پروژه ماشین حساب با نرم افزار MATLAB قالب بندی: m دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 25.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه ماشین حساب با نرم افزار MATLAB عكس خروجی برنامه برای خرید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.
کد پروژه: 3014 عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل بهینه WRG با نرم افزار MATLAB قالب بندی: m - mdl دسته: الکترونیک - MATLAB قیمت: 20.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه کنترل بهینه WRG با نرم افزار MATLAB عكس خروجی برنامه عکس 1 عکس 2 عکس 3 برای خرید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.
کد پروژه: 3006 عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص میوه با اصول پردازش تصویر و ریخت شناسی با نرم افزار MATLAB قالب بندی: m دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 20.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه تشخيص میوه با اصول پردازش تصویر و ریخت شناسی با نرم افزار MATLAB عكس خروجی برنامه برای خرید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.
کد پروژه: 3021 عنوان پروژه: فروش پروژه مقایسه کارایی رمزنگاری RSA و ECC در تصاویر با MATLAB قالب بندی: m - داکیومنت کامل دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 50.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه مقایسه کارایی رمزنگاری RSA و ECC در تصاویر با MATLAB عكس خروجی برنامه عکس 1 عکس 2 عکس 3 برای خرید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.
کد پروژه: 2999 عنوان پروژه: فروش پروژه ماشین حساب علمی با نرم افزار MATLAB قالب بندی: m دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 25.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه ماشین حساب علمی با نرم افزار MATLAB عكس خروجی برنامه برای خرید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.
کد پروژه: 3025 عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی طیفی داده ها با Kmeans با MATLAB قالب بندی: m دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 30.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه خوشه بندی طیفی داده ها با Kmeans با MATLAB عكس خروجی برنامه عکس 1 عکس 2 برای خرید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.
کد پروژه: 3013 عنوان پروژه: فروش پروژه هدایت حرارتی دو بُعدی با روش حجم محدود با نرم افزار MATLAB قالب بندی: m دسته: الکترونیک - MATLAB قیمت: 20.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه هدایت حرارتی دو بُعدی با روش حجم محدود با نرم افزار MATLAB عكس خروجی برنامه برای خرید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.
کد پروژه: 3004 عنوان پروژه: فروش پروژه پراکندگی فیبر کریستال فوتونی با نرم افزار MATLAB قالب بندی: m دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 20.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه پراکندگی فیبر کریستال فوتونی با نرم افزار MATLAB عكس خروجی برنامه برای خرید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.
کد پروژه: 3022 عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین کانال در OFDM با فیلترهای کالمن با MATLAB قالب بندی: m دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 30.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه تخمین کانال در OFDM با فیلترهای کالمن با MATLAB در این پروژه از حالت MIMO OFDM استفاده شده است و نوع کانال نیز رایسین است. فیلترهای کالمن نیز شامل EKF، UKF و PF است. عكس خروجی برنامه عکس 1 عکس 2 عکس 3 عکس 4 برای خرید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل
کد پروژه: 3011 عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین فاز حامل با الگوریتم ویتربی و NLMS با نرم افزار MATLAB قالب بندی: m دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 20.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه تخمین فاز حامل با الگوریتم ویتربی و NLMS با نرم افزار MATLAB عكس خروجی برنامه عکس 1 عکس 2 برای خرید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.
کد پروژه: 3024 عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی طیفی بر روی تصاویر رنگی با Kmeans با MATLAB قالب بندی: m دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 30.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه خوشه بندی طیفی بر روی تصاویر رنگی با Kmeans با MATLAB عكس خروجی برنامه عکس 1 عکس 2 عکس 3 برای خرید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.
کد پروژه: 3003 عنوان پروژه: فروش پروژه واترمارکینگ تصویر با تبدیل موجک گسسته هار با نرم افزار MATLAB قالب بندی: m دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 20.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه واترمارکینگ تصویر با تبدیل موجک گسسته هار با نرم افزار MATLAB عكس خروجی برنامه عکس 1 عکس 2 برای خرید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.
کد پروژه: 3016 عنوان پروژه: فروش پروژه شناسایی تصادفات جاده ای با مدل فازی ویکور با نرم افزار MATLAB قالب بندی: m - داکیومنت کامل دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 120.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه شناسایی تصادفات جاده ای با مدل فازی ویکور با نرم افزار MATLAB عكس خروجی برنامه عکس 1 عکس 2 عکس 3 برای خرید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.
کد پروژه: 30 عنوان پروژه: فروش پروژه بهبود روش های تخمین کانال MIMO در OFDM با نرم افزار MATLAB قالب بندی: m - داکیومنت کامل دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 120.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه بهبود روش های تخمین کانال MIMO با OFDM با نرم افزار MATLAB عكس خروجی برنامه عکس 1 عکس 2 عکس 3 عکس 4 برای خرید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.
کد پروژه: 3023 عنوان پروژه: فروش پروژه تحلیل بازی آنلاین تن به تن Rooster Wars با MATLAB قالب بندی: m - داکیومنت کامل دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 100.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه تحلیل بازی آنلاین تن به تن Rooster Wars با MATLAB بازی های آنلاین چند نفره، فضاهای آنلاین هستند و جهان های مجازی جامعی را در اختیار کاربران قرار می دهند که هر یک زمینه و مکانیزم بی نظیر خاص خود را دارند.
کد پروژه: 3005 عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی سهام در بورس با شبکه عصبی ELMAN با نرم افزار MATLAB قالب بندی: m دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 45.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه پیش بینی سهام در بورس با شبکه عصبی ELMAN با نرم افزار MATLAB عكس خروجی برنامه عکس 1 عکس 2 عکس 3 عکس 4 عکس 5 عکس 6 برای خرید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.
کد پروژه: 3026 عنوان پروژه: فروش پروژه تغییر ابعاد تصاویر دیجیتال با حفظ محتوای تصویر با الگوریتم ژنتیک با MATLAB قالب بندی: m - داکیومنت کامل دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 85.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه تغییر ابعاد تصاویر دیجیتال با حفظ محتوای تصویر با الگوریتم ژنتیک با MATLAB عكس خروجی برنامه عکس 1 عکس 2 عکس 3 برای خرید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.
کد پروژه: 3027 عنوان پروژه: فروش پروژه تقطیع و طبقه بندی تومور مغزی از تصاویر MRI با PCA و SVM با MATLAB قالب بندی: m دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 45.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه تقطیع و طبقه بندی تومور مغزی از تصاویر MRI با PCA و SVM با MATLAB این تحقیق برای استخراج ویژگی ها (شامل عملیات کاهش ابعاد، انتخاب و استخراج ویژگی ها) و همین طور تقطیع، از الگوریتم تحلیل مولفه اصلی یا PCA استفاده می کند و در ادامه از روش ماشین
کد پروژه: 3012 عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی LEACH فازی بهینه در شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار MATLAB قالب بندی: m دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 25.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه خوشه بندی LEACH فازی بهینه در شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار MATLAB عكس خروجی برنامه عکس 1 عکس 2 عکس 3 عکس 4 عکس 5 عکس 6 برای خرید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.
کد پروژه: 2998 عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین شرایط اولیه پرتابه با تلفیق اطلاعات ناوبری و رادیویی با نرم افزار MATLAB قالب بندی: m - داکیومنت کامل دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 80.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه تخمین شرایط اولیه پرتابه با تلفیق اطلاعات ناوبری و رادیویی با نرم افزار MATLAB هدف از ارایه این تحقیق، بهبود الگوریتم هم‌ راستاسازی و تعیین دقیق موقعیت، وضعیت و سرعت اولیه یک سامانه ناوبری تلفیقی شامل سه
کد پروژه: 2997 عنوان پروژه: فروش پروژه گروه بندی ویژگی ها با جابجایی مجدد بردار ویژه از ماتریس مجاورت با نرم افزار MATLAB قالب بندی: m دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 30.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه گروه بندی ویژگی ها با جابجایی مجدد بردار ویژه از ماتریس مجاورت با نرم افزار MATLAB عكس خروجی برنامه عکس 1 عکس 2 عکس 3 عکس 4 برای خرید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.
کد پروژه: 3015 عنوان پروژه: فروش پروژه زمان بندی مسیر ربات با موانع متحرک و پویا با الگوریتم D* Lite با نرم افزار MATLAB قالب بندی: m دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 35.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه زمان بندی مسیر ربات با موانع متحرک و پویا با الگوریتم D* Lite با نرم افزار MATLAB عكس خروجی برنامه برای خرید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.
کد پروژه: 3010 عنوان پروژه: فروش پروژه بهینه سازی انرژی مصرف گره ها با پروتکل Namira LEACH با نرم افزار MATLAB قالب بندی: m دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 30.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه بهینه سازی انرژی مصرف گره ها با پروتکل Namira LEACH با نرم افزار MATLAB در این پروژه، الگوریتمی برای بهبود پروتکل LEACH در زمان خوشه بندی گره ها در شبکه حسگر بیسیم ارائه شده است که می تواند در زمان شناسایی گره های مرده، انرژی مصرف کل شبکه
کد پروژه: 3017 عنوان پروژه: فروش پروژه بهبود زمان بندی و توازن بار در رایانش ابری با الگوریتم زنبور عسل مصنوعی با نرم افزار MATLAB قالب بندی: m - داکیومنت کامل دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 120.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه بهبود زمان بندی و توازن بار در رایانش ابری با الگوریتم زنبور عسل مصنوعی با نرم افزار MATLAB امروزه رایانش ابری به عنوان یک محیط ذخیره سازی با کاربردهای فراوان دیگر برای کاربران شبکه، شناخته شده است.
کد پروژه: 3020 عنوان پروژه: فروش پروژه بازنویسی مجدد عبار جستجوی بزرگ برای نتایج متنوع و مرتبط با گراف با MATLAB و Phyton قالب بندی: m - p - داکیومنت کامل دسته: کامپیوتر - MATLAB - Python قیمت: 120.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB - Python شرح مختصر: فروش پروژه بازنویسی مجدد عبارت جستجو بزرگ برای نتایج متنوع و مرتبط با گراف با MATLAB و Python امروزه وب سایت های فراوانی در سطح اینترنت وجود دارند که با یک جستجوی ساده در رابطه با واژه یا کلیدواژه
کد پروژه: 3019 عنوان پروژه: فروش پروژه بازنویسی مجدد عبار جستجوی بزرگ برای نتایج متنوع و مرتبط با گراف با MATLAB و Phyton قالب بندی: m - p - داکیومنت کامل دسته: کامپیوتر - MATLAB - Python قیمت: 120.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB - Python شرح مختصر: فروش پروژه بازنویسی مجدد عبارت جستجو بزرگ برای نتایج متنوع و مرتبط با گراف با MATLAB و Python امروزه وب سایت های فراوانی در سطح اینترنت وجود دارند که با یک جستجوی ساده در رابطه با واژه یا کلیدواژه
کد پروژه: 3000 عنوان پروژه: فروش پروژه ارائه یک مدل جدید از زنجیره تامین مبتنی بر زمان بندی کارگاهی با الگوریتم GWOA با نرم افزار MATLAB قالب بندی: m - داکیومنت کامل دسته: کامپیوتر - MATLAB قیمت: 100.000 تومان قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه ارائه یک مدل جدید از زنجیره تامین مبتنی بر زمان بندی کارگاهی با الگوریتم GWOA با نرم افزار MATLAB با توجه به عدم قطعیت تامین و تقاضا، استفاده از مزیت تعداد سفارش قطعات، زمان بندی تولید با ماشین
فروش پروژه پردازش انتقال حرارت با نرم افزار MATLAB عنوان پروژه: فروش پروژه پردازش انتقال حرارت با نرم افزار MATLAB قالب بندی: m دسته: كامپیوتر - MATLAB قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB شرح مختصر: فروش پروژه پردازش انتقال حرارت با نرم افزار MATLAB . دریافت فایل طاقت بیار
انجام پروژه تشخيص چهرهانجام پروژه تشخيص چهره09367292276    ۳۵,093672922760936729227609367292276 09367292276
0936729227609367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
 با داشتن متخصصان ممتاز آمادگی دارد تا انجام پروژه های تشخيص چهره شما عزیزان را در رشته های مهندسی برق و الکترونیک ( الکترونیک ، مخابرات ، کنترل )، مهندسی کامپیوتر ( نرم افزار و سخت افزار )، مهندسی مکاترونیک به عهده گیرد. کافی است از طریق فرم سفارش پروژه، درخواست انجام پروژه تشخيص چهره خود را برای ما ارسال نمائید. کارشنا
انجام پروژه پردازش تصویر با متلب MATLAB و انجام پروژه پردازش تصویر توسط نخبگان گروه متلب پروژه با بالاترین کیفیت انجام میشود.برای سفارش پروژه پردازش تصویر با متلب می توانید با شماره تماس بگیرید
0936729227609367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
0936729227609367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
در موارد فراوانی ما شاهد هستیم دانشجویان درانجام پروژه پردازش تصویر با متلب MATLAB خود مشکل دارند و به دنبال یک جای مطمئن برای پروژه پردازش تصویر خود میگردندمتلب پروژه با تجربه بالا آمادگی دار
انجام پروژه پردازش تصویر با متلب MATLAB و انجام پروژه پردازش تصویر توسط نخبگان گروه متلب پروژه با بالاترین کیفیت انجام میشود.برای سفارش پروژه پردازش تصویر با متلب می توانید با شماره تماس بگیرید
0936729227609367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
0936729227609367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
در موارد فراوانی ما شاهد هستیم دانشجویان درانجام پروژه پردازش تصویر با متلب MATLAB خود مشکل دارند و به دنبال یک جای مطمئن برای پروژه پردازش تصویر خود میگردندمتلب پروژه با تجربه بالا آمادگی دار
کد پروژه: 2874عنوان پروژه: فروش پروژه حل مسئله Maze با الگوریتم ژنتیک و تشخيص موانع با نرم افزار MATLABقالب بندی: m دسته: کامپیوتر - MATLABقیمت: 15.000 تومانقابلیت اجرا در نرم افزار: MATLABشرح مختصر:فروش پروژه حل مسئله Maze با الگوریتم ژنتیک و تشخيص موانع با نرم افزار MATLABعكس خروجی برنامه  برای خرید این پروژه با شماره 09360703858 یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.
کتاب تءوری و کاربرد شبکه های عصبی با matlab نوشته محمد فتحی و فرینا زمانی اسگویی شاید بدون اغراق یکی از بهترین کتاب های شبکه های عصبی به فارسی باشد زیرا نویسنده گان ان از یک طرف به نرم افزار matlab مسلط هستند و از طرف دیگر چندین سال این موضوع را در موسسات مختلف تدریس کرده اند.در این کتاب به مباحث برازش، طبقه بندی، خوشه بندی، شناسایی سیستم، يادگيري عميق، ANFIS با کمک شبکه های عصبی پرداخته شده است و تمام این مفاهیم با کمک نرم افزار matlab تشریح شده اند. ب
  انجام پروژه پردازش تصویر با متلب MATLAB و انجام پروژه پردازش تصویر توسط نخبگان گروه متلب پروژه با بالاترین کیفیت انجام میشود.برای سفارش پروژه پردازش تصویر با متلب می توانید با شماره تماس بگیرید
0936729227609367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
0936729227609367292276azsoftir@gmail.comazsoftir.com
در موارد فراوانی ما شاهد هستیم دانشجویان درانجام پروژه پردازش تصویر با متلب MATLAB خود مشکل دارند و به دنبال یک جای مطمئن برای پروژه پردازش تصویر خود میگردندمتلب پروژه با تجربه بالا آمادگی
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی